08.10.2019

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)

Sąd Najwyższy dokonał wykładni kilku istotnych dla Wykonawców przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyrok w sprawie o sygn. akt IV CSK 363/18 został wydany 4 lipca 2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ przez Zamawiającego

Zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający – pod pewnymi warunkami – jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

W ocenie Sądu Najwyższego przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 PZP ma za zadanie stworzenie Zamawiającemu możliwości wyjaśnienia wątpliwości, które – zdaniem Wykonawcy – zachodzą w wyniku niedostatecznego opisania przedmiotu zamówienia.

Dla Wykonawców kluczowe są jednak kolejne zdania wyroku Sądu Najwyższego:

„W danych okolicznościach składanego i przyjmowanego zamówienia publicznego oraz wątpliwości występujących po stronie Wykonawcy ten przepis stanowi – w związku z art. 354 § 2 k.c. – nie tylko uprawnienie, ale także obowiązek Wykonawcy zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; zaniechanie tej powinności może być podstawą zarzucenia Wykonawcy niedochowania należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy na podstawie art. 355 § 2 k.c.”

Podsumowanie

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika konkretne zobowiązanie wobec Wykonawców. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami. W przeciwnym wypadku Wykonawca naraża się na zarzut braku należytej staranności.

Kolejne ważne postanowienia i wykładnie opiszę w przyszłotygodniowym artykule, który także zostanie poświęcony rzeczonemu wyrokowi.

Sąd Najwyższy dokonał wykładni kilku istotnych dla Wykonawców przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyrok w sprawie o sygn. akt IV CSK 363/18 został wydany 4 lipca 2019 r.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ przez Zamawiającego

Zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający – pod pewnymi warunkami – jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

W ocenie Sądu Najwyższego przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 PZP ma za zadanie stworzenie Zamawiającemu możliwości wyjaśnienia wątpliwości, które – zdaniem Wykonawcy – zachodzą w wyniku niedostatecznego opisania przedmiotu zamówienia.

Dla Wykonawców kluczowe są jednak kolejne zdania wyroku Sądu Najwyższego:

„W danych okolicznościach składanego i przyjmowanego zamówienia publicznego oraz wątpliwości występujących po stronie Wykonawcy ten przepis stanowi – w związku z art. 354 § 2 k.c. – nie tylko uprawnienie, ale także obowiązek Wykonawcy zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; zaniechanie tej powinności może być podstawą zarzucenia Wykonawcy niedochowania należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy na podstawie art. 355 § 2 k.c.”

 

Podsumowanie

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika konkretne zobowiązanie wobec Wykonawców. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami. W przeciwnym wypadku Wykonawca naraża się na zarzut braku należytej staranności.

Kolejne ważne postanowienia i wykładnie opiszę w przyszłotygodniowym artykule, który także zostanie poświęcony rzeczonemu wyrokowi.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi