14.10.2019

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrokowi Sądu Najwyższego z 4 lipca 2019 r. (sygn. akt IV CSK 363/18) poświęciłem swój już zeszłotygodniowy artykuł, dotyczący wyjaśniania wątpliwości SIWZ przez Zamawiającego, czyli art. 38 ust. 1 PZP (tutaj).

W dzisiejszym artykule przedstawię opinię SN na temat opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Warunki, jakie należy zachować opisując przedmiot zamówienia

Na potrzeby dalszej analizy należy przytoczyć art. 355 § 2 k.c., zgodnie z którym należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

W ocenie Sądu Najwyższego – mając na względzie treść art. 29 ust. 1 PZP, jak i art. 355 § 2 k.c. – Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie tylko te ryzyka, które w okolicznościach danej sprawy, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, są możliwe do przewidzenia.

„Jeżeli inwestor nie opisze przedmiotu zamówienia w wyczerpujący sposób, nie można przerzucać na Wykonawcę wszelkich możliwych ryzyk, jakie mogą zaistnieć przy wykonywaniu przedmiotu umowy.” (IV CSK 363/18)

Jak należy oceniać ryzyko?

W wydanym orzeczeniu Sąd Najwyższy sformułował tezę, zgodnie z którą ocena ryzyka powinna być możliwa na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem innych okoliczności.

Jeżeli dokumentacja (w tym SIWZ) nie została sporządzona w jasny i jednoznaczny sposób, zaś wizja lokalna nie dawała podstawy do zakwestionowania opisu przedmiotu zamówienia (i zwrócenia uwagi Zamawiającemu), ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń obciąża Zamawiającego, a nie Wykonawcę.

Podsumowanie

Wyrok Sądu Najwyższego wskazuje jasno, że nie wolno przerzucać na Wykonawcę wszelkich ryzyk związanych z realizacją zamówienia.

Wykonawca powinien odpowiadać wyłącznie za to, co jest możliwe do przewidzenia, m.in. w oparciu o dokumentację postępowania.

„Trudno bowiem wymagać od Wykonawcy oszacowania ewentualnego kosztu ryzyka w sytuacji, gdy nie ma on możliwości jego zidentyfikowania ani na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Zamawiającego, ani na podstawie wizji lokalnej terenu, na którym roboty mają być wykonywane.” (IV CSK 363/18).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa