28.11.2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego

Rynek zamówień publicznych długo oczekiwał interpretacji art. 180 ust. 2 pkt 6) PZP. W uchwale z 17 listopada 2017 r., Sąd Najwyższy rozpoznał zagadnienie prawne dotyczące dopuszczalności zarzutów odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w przytoczonym przepisie. Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził prawo do złożenia odwołania do KIO na zaniechanie Zamawiającego.

Pytanie prawne

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest odpowiedzią na pytania prawne skierowane przez Sąd Okręgowy 11 maja 2017 r.

Pierwsze z nich dotyczyło prawa do wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, którego wadliwość polega na zaniechaniu odrzucenia oferty podlegającej odrzuceniu.

Drugie zaś odnosiło się do możliwości wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, którego wadliwość polega na zaniechaniu wykluczenia Wykonawcy, który złożył taką ofertę lub zaniechaniu odrzucenia oferty przez Zamawiającego, która powinna podlegać odrzuceniu.

Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy – 17 listopada 2017 r. – podjął dwie jednobrzmiące uchwały:

Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6) PZP mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia Wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez Zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.

Wnioski

Nareszcie Sąd Najwyższy dokonał interpretacji art. 180 ust. 2 pkt 6) PZP. Rozstrzyga ona jednoznacznie prawo do złożenia odwołania do KIO na zaniechanie Zamawiającego.

Przypomnijmy, że o możliwości odwołania na zaniechania Zamawiającego przy wykluczeniu Wykonawcy, którego oferta została wybrana lub zaniechania odrzucenia tej oferty w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 PZP pisaliśmy już tutaj.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO