24.04.2018

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ

Czy zamieszczenie w treści SIWZ sankcji za jej naruszenie jest niezbędne dla odrzucenia oferty Wykonawcy? Jak należy traktować tak zawarte w treści SIWZ postanowienie? Odpowiedzi na te pytania udzieliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 19 stycznia 2018 r. (sygn. akt KIO 3/18).

Stan sprawy

Zamawiający odrzucił w postępowaniu ofertę odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP, ze względu na wykluczenie go z postępowania.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP przez nieuprawnione odrzucenie oferty złożonej przez odwołującego jako wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Stanowisko Izby

W pierwszej kolejności KIO wskazała, że do stosowania w trybie przetargu nieograniczonego właściwy jest przepis art. 24 ust. 4 PZP. Zgodnie z jego treścią ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Izba jednakże uznała, że odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP, zamiast na podstawie art. 24 ust. 4 PZP nie miało wpływu na wynik postępowania. Jak natomiast stanowi art. 192 ust. 2 PZP, Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Odnosząc się zaś do kwestii umieszczenia w treści SIWZ sankcji za jej naruszenie, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Zamawiający w samej SIWZ nie musi wpisywać sankcji za naruszenie postanowień specyfikacji, gdyż:

„(…) bez względu na zawarcie takiego postanowienia w SIWZ – Zamawiający obowiązany jest do zastosowania się do art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (...) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.” (KIO 3/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO