09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim – jedna z głównych zasad postępowania określona jest w art. 9 ust. 2 PZP.

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to reguła bezwzględna, co zostało sprecyzowane w ust. 3 tego przepisu. Jak czytamy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

O możliwości składania przez Wykonawców dokumentów w innym języku niż polski wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 17 grudnia 2019 r.

W wydanym orzeczeniu (sygn. akt KIO 2436/19) Izba wyraźnie podkreśliła, że jeżeli Zamawiający nie dopuścił możliwości złożenia dokumentów w innym języku niż polski, brak tłumaczenia dokumentu jest równoznaczny z brakiem tego dokumentu – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że brak tłumaczenia dokumentów, jeżeli Zamawiający nie zgodził się na przyjęcie w postępowaniu także dokumentacji w obcym języku, są daleko idące. Taka oferta może zostać uznana za niepełną, a co za tym idzie – niespełniającą wymogów SIWZ i podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa