09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim – jedna z głównych zasad postępowania określona jest w art. 9 ust. 2 PZP.

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to reguła bezwzględna, co zostało sprecyzowane w ust. 3 tego przepisu. Jak czytamy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

O możliwości składania przez Wykonawców dokumentów w innym języku niż polski wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 17 grudnia 2019 r.

W wydanym orzeczeniu (sygn. akt KIO 2436/19) Izba wyraźnie podkreśliła, że jeżeli Zamawiający nie dopuścił możliwości złożenia dokumentów w innym języku niż polski, brak tłumaczenia dokumentu jest równoznaczny z brakiem tego dokumentu – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że brak tłumaczenia dokumentów, jeżeli Zamawiający nie zgodził się na przyjęcie w postępowaniu także dokumentacji w obcym języku, są daleko idące. Taka oferta może zostać uznana za niepełną, a co za tym idzie – niespełniającą wymogów SIWZ i podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi