17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Dokonując wyboru oferty, która nie spełnia postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się on naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP. Taki wybór Zamawiającego nie daje gwarancji należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

Uchwałę o takiej treści podjęła 30 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygn. akt KIO/KD 36/19.

Warto przypomnieć, że w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Jest to przesłanka obligatoryjnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

W ocenie Izby, dokonując wyboru takiej oferty Zamawiający narusza art. 7 ust. 3 PZP. Przepis ten nakazuje udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Wybór niezgodny z przepisami prawa zamówień publicznych opisany jest m. in. w art. 26 ust. 3 i art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP.

„Tym samym Zamawiający narusza nakaz udzielenia zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy i narusza jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień.” (KIO/KD 36/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa