17.08.2020

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie

Uprawnieniem Zamawiającego jest możliwość podziału na części przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jak czytamy w art. 36aa ust. 1 PZP, Zamawiający ma prawo określić zakres oraz przedmiot poszczególnych części.

Decydując się na podział zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do określenia w:

ogłoszeniu o zamówieniu,

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także

w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji,

czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do podziału zamówienia na części czy ewentualnego braku takiego podziału, warto rozważać m.in. pod kątem przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących uczciwej konkurencji.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła 29 czerwca 2020 r., że ustawa nie nakłada obowiązku podziału zamówienia na części. Jednak decyzja o tym, czy zamówienie powinno być udzielone w całości tylko jednemu Wykonawcy podlega ocenie pod kątem ogólnych zasad rządzących procesem udzielania zamówień publicznych.

„Sposób podziału zamówienia na części stanowić może przeszkodę dla udziału szerszego grona podmiotów działających na danym rynku, stąd ważnym jest aby decyzja o tym czy i jak podzielić zamówienie, była podejmowana ze świadomością jej wpływu na rynek i konkurencję.” (KIO 1051/20)

Podsumowanie

Należy jasno podkreślić, że Zamawiający ma możliwość podziału zamówienia na części bądź nie wprowadzania takiego podziału. Jednak decyzje Zamawiającego nie mogą pozostawać w oderwaniu od naczelnych zasad prawa zamówień publicznych m.in. zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi