31.10.2017

Spotkanie z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawcy – jako stronie ubiegającej się o uzyskanie zamówienia publicznego – przysługuje prawo zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (więcej przeczytasz o tym w moim artykule tutaj).

Nie wolno jednak zapominać, że w kwestii wyjaśniania treści SIWZ uprawnienia przysługują nie tylko Wykonawcy. Prawo zamówień publicznych przyznaje pewne uprawnienia również Zamawiającemu.

Uprawnienie Zamawiającego

Jak stanowi art. 38 ust. 3 PZP Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Informację o terminie zebrania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Zwracam uwagę, że zebranie wszystkich Wykonawców jest prawem Zamawiającego. Wykonawca nie może zmusić Zamawiającego, aby ten takie spotkanie zorganizował.

„Zorganizowanie zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 PZP, pozostaje w wyłącznej gestii Zamawiającego.” (KIO 1261/15)

Komentatorzy ustawy prawo zamówień publicznych (np. E. Nowicki) podkreślają, że uczestniczenie Wykonawców w zebraniu jest dobrowolne.

Zebranie Wykonawców a naruszenie uczciwej konkurencji

Kilka lat temu, Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała ciekawą sprawę (sygn. akt 928/11). Wykonawca zarzucił Zamawiającemu naruszenie zasad uczciwej konkurencji w związku z art. 38 ust. 2 PZP. Artykuł ten stanowi, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Jeżeli zaś specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza wyjaśnienia na tej stronie.

Izba podkreśliła, że naruszenie uczciwej konkurencji w oparciu o art. 38 ust. 2 PZP musi być każdorazowo dokładnie przeanalizowane. KIO oceniła, że nie każde ujawnienie źródeł zapytania będzie naruszeniem art. 7 ust. 1 PZP.

„Gdyby tak było, to ustawodawca nie uprawniłby Zamawiającego w art. 38 ust. 3 PZP do zwołania zebrania Wykonawców, na którym Wykonawcy nie uczestniczą anonimowo, a zadają pytania, zatem źródło zapytania znane jest wszystkim Wykonawcom biorącym udział w takim zebraniu.” (KIO 928/11)

Wizja lokalna – zebranie Wykonawców?

W mojej ocenie należy sądzić, że jeśli wizja lokalna została przewiedziana dla wszystkich Wykonawców w danym postępowaniu w tym samym terminie, winna być ona traktowana jako zebranie w myśl art. 38 ust. 3 PZP. Stanowisko takie zostało przedstawione w nadal aktualnym orzeczeniu KIO z 19 lutego 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1910/09).

Zebranie Wykonawców a nowelizacja 2016

Nowelizacja prawa zamówień publicznych z 26 lipca 2016 r. w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe przepisy.

Zgodnie z nowododanym art. 38 ust. 3a PZP Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa