28.10.2019

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania

W wyroku z 9 sierpnia 2019 r. (sygn. akt KIO 1443/19)Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała kwestię prawidłowej daty udzielonego pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.

Warto pamiętać, iż Zamawiający – w terminie przez siebie wskazanym – ma obowiązek wezwać Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa (art. 26 ust. 3a PZP), jeżeli ten nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył je wadliwe.

Na gruncie tych przepisów, KIO rozpatrywała odwołanie Wykonawcy, który uzupełnił pełnomocnictwo, ale w ocenie Zamawiającego było ono wadliwe.

Zdaniem Izby, prawidłowe pełnomocnictwo, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winno potwierdzać umocowanie konkretnej osoby do dokonania danej czynności, na dzień jej dokonania.

Możliwe jest przedłożenie pełnomocnictwa z datą adekwatną do daty dokonania czynności, a także z datą późniejszą, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika, iż pełnomocnik był umocowany do dokonania czynności w chwili jej dokonania, np. w chwili złożenia oferty.

W uzupełnionym pełnomocnictwie, Wykonawca powinien potwierdzić w jego treści, czynności pełnomocnika polegające na podpisaniu i złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które to zostały dokonane przed datą wystawienia uzupełnionego pełnomocnictwa.

Z treści uzupełnionego pełnomocnictwa musi zatem wynikać, iż pełnomocnik – na dzień dokonywania czynności (przed datą udzielenia pełnomocnictwa) – był już do tych czynności upoważniony.

W rozpatrywanej przez KIO sprawie, Wykonawca przedłożył błędne pełnomocnictwo, albowiem nie dotyczyło ono czynności dokonanych przed datą udzielenia pełnomocnictwa.

Wnioski

Orzeczenie to po raz kolejny podkreśla możliwość udzielenia pełnomocnictwa z datą późniejszą niż data dokonania czynności. Jednak z treści takiego dokumentu powinno wynikać, iż pełnomocnik był umocowany do dokonania czynności w chwili jej dokonania w dacie wcześniejszej, niż data udzielenia pełnomocnictwa.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO