18.05.2020

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Oczywiste jest stwierdzenie, że treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Składając ofertę w postępowaniu, Wykonawca musi upewnić się, że spełnia ona wszelkie wymagania Zamawiającego sformułowane w SIWZ.

W tym zakresie ciekawe orzeczenie wydała Krajowa Izba Odwoławcza 10 marca 2020 r. Badając przepisy prawa zamówień publicznych Izba oceniła, że zgodność treści oferty z treścią specyfikacji nie jest okolicznością, którą można domniemywać na podstawie ogólnego oświadczenia Wykonawcy. Jak podkreśliła KIO, nie wystarczy oświadczenie, gdy w treści SIWZ wymagane jest sprecyzowanie przez Wykonawcę szczegółowych wymagań technicznych.

„Nie jest obowiązkiem Zamawiającego domniemywanie zgodności oferowanego produktu z ogólnego oświadczenia zawartego w treści oferty, skoro określił on w jaki sposób Wykonawcy ową zgodność winni mu wykazać.” (KIO 375/20)

Izba jednoznacznie stanęła na stanowisku, że obowiązkiem Wykonawcy jest postępowanie w myśl zasad i procedur ustalonych na potrzeby danego postępowania przez Zamawiającego. Wymaganie to zawiera się w szeroko pojętym obowiązku dochowania należytej staranności przez Wykonawcę.

Podsumowanie

Przedstawione w dzisiejszym artykule stanowisko powinien dobrze zapamiętać każdy Wykonawca.

Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Jest to przesłanka, której wystąpienie obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa