08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z prawem zamówień publicznych Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i jego wysokość nie może być większa niż 3% wartości zamówienia.

Jak interpretować treść gwarancji wadialnej?

Rozszerzająca wykładnia określonych w treści gwarancji okoliczności uzasadniających wypłacenie wadium jest niedopuszczalna. Z taką interpretacją mielibyśmy do czynienia dokonując wykładni treści zobowiązania gwaranta sprzecznie z wnioskami wynikającymi z jej literalnego brzmienia – uznała w wyroku z 30 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza.

Zdaniem Izby, zobowiązanie, które wynika z treści gwarancji bankowej, a w szczególności zakres odpowiedzialności gwaranta, z uwagi na specyfikę tego zobowiązania, musi być interpretowane w sposób ścisły.

„Chodzi tu przecież o zagwarantowanie Zamawiającemu pewności co do zapłaty wadium w określonych prawem przypadkach. Wykładnia liberalna, elastyczna zakresu zobowiązania gwaranta jest niedopuszczalna.” (KIO 44/19)

Treść gwarancji wadialnej musi dawać pewność

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia, Izba zwróciła uwagę, że treść gwarancji wadialnej powinna być na tyle precyzyjna i wyczerpująca, czytelna oraz jasna, by zapewnić, że jej realizacja nie będzie uzależniona od wyniku dokonanej przez gwaranta wykładni.

„Pewność co do wypłaty wadium w określonych ustawą przypadkach powinna zaistnieć już w chwili otwarcia ofert.” (KIO 44/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa