Zgodnie z prawem zamówień publicznych Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i jego wysokość nie może być większa niż 3% wartości zamówienia.

Jak interpretować treść gwarancji wadialnej?

Rozszerzająca wykładnia określonych w treści gwarancji okoliczności uzasadniających wypłacenie wadium jest niedopuszczalna. Z taką interpretacją mielibyśmy do czynienia dokonując wykładni treści zobowiązania gwaranta sprzecznie z wnioskami wynikającymi z jej literalnego brzmienia – uznała w wyroku z 30 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza.

Zdaniem Izby, zobowiązanie, które wynika z treści gwarancji bankowej, a w szczególności zakres odpowiedzialności gwaranta, z uwagi na specyfikę tego zobowiązania, musi być interpretowane w sposób ścisły.

„Chodzi tu przecież o zagwarantowanie Zamawiającemu pewności co do zapłaty wadium w określonych prawem przypadkach. Wykładnia liberalna, elastyczna zakresu zobowiązania gwaranta jest niedopuszczalna.” (KIO 44/19)

Treść gwarancji wadialnej musi dawać pewność

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia, Izba zwróciła uwagę, że treść gwarancji wadialnej powinna być na tyle precyzyjna i wyczerpująca, czytelna oraz jasna, by zapewnić, że jej realizacja nie będzie uzależniona od wyniku dokonanej przez gwaranta wykładni.

„Pewność co do wypłaty wadium w określonych ustawą przypadkach powinna zaistnieć już w chwili otwarcia ofert.” (KIO 44/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi