08.05.2017

Treść odwołania wyznacza nieprzekraczalny zakres postępowania odwoławczego

Przedstawienie na rozprawie argumentacji merytorycznej – czy to do protokołu, czy też w piśmie procesowym – nie może być poczytywane za uzupełnienie postawionych zarzutów, orzekła niedawno Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 179/17). Argumentacja ta nie prowadzi bowiem do dowodzenia czegoś co już zostało wykazane, lecz do wykazania faktów, które w chwili złożenia odwołania nie były podane.

Uznanie argumentacji zawartej w piśmie złożonym przez Odwołującego i jego argumentacji prowadziłoby do faktycznego przywrócenia Odwołującemu terminu na przedstawienie nowych zarzutów, co jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów. Termin na wniesienie odwołania jest nieprzywracany!

Zakres wyznaczony w odwołaniu wyłącznym zakresem postępowania odwoławczego

KIO podkreśla, że w ramach środków ochrony prawnej następuje kontrola poprawności działania Zamawiającego pod względem zgodności z przepisami PZP tylko w zakresie wyznaczonym treścią zarzutów odwołania. Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy, zakres rozstrzygnięcia wyznacza treść odwołania – kwestionowana w nim czynność oraz przede wszystkim podniesione zarzuty. Jak czytamy w przywołanym przepisie, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu!

Przypomnienie – co powinno być zawarte w odwołaniu?

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy – czytamy w art. 180 ust. 3 PZP. Powinno zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie nie może mieć zatem charakteru ogólnego, a powinno konkretyzować zarzuty, nakierowane na uwzględnienie odpowiadających im żądań.

Wymaga także podkreślenia, że treść zarzutu nie może być ograniczona wyłącznie do twierdzeń zawartych petitum, ale dotyczy także okoliczności faktycznych zawartych w argumentacji odwołania. Odwołanie powinno wyrażać zastrzeżenia wobec dokonanych przez Zamawiającego czynności lub zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez Odwołującego nie tylko właściwej podstawy prawnej takich zastrzeżeń, ale przede wszystkim właściwego uzasadnienia.

Nie wolno wykraczać poza treść odwołania!

Orzecznictwo, zarówno sądów powszechnych jak i KIO, wskazuje niezaprzeczalnie na potrzebę ścisłego odczytywania treści zarzutu, w tym przede wszystkim niedopuszczalność wykraczania poza jego treść.

Na konieczność ścisłego traktowania zarzutu wskazał chociażby Sąd Okręgowy w Rzeszowie w uzasadnieniu wyroku z 18 kwietnia 2012 r. ( sygn. I Ca 117/12): „W zakresie postępowania odwoławczego art. 180 ust. 1 i 3 PZP stanowi, że odwołanie które powinno zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Natomiast w myśl art. 192 ust. 7 PZP, KIO nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.”

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO