27.03.2017

Treść oferty aby nie została odrzucona musi odpowiadać treści SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi dołożyć staranności, aby treść jego oferty była tożsama z przedstawioną przez Zamawiającego specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W przeciwnym razie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, Wykonawca naraża się na odrzucenie jego oferty przez Zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza prezentuje jednolite stanowisko w tej kwestii, czego kolejnym dowodem jest tegoroczne (z 25 stycznia 2017 r.) orzeczenie w sprawie KIO 113/17.

Treść oferty jest oświadczeniem woli Wykonawcy!

KIO wskazuje, że treść oferty złożonej przez Wykonawcę kreuje jego zobowiązanie. Warunek zgodności oferty z treścią SIWZ jest spełniony wtedy, gdy na skutek przeprowadzonego badania oferty i jej porównania z treścią specyfikacji można uznać, że istotne postanowienia zawarte w ofercie, w tym odnoszone do sprecyzowania przedmiotu dostawy – nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w SIWZ.

Izba zwróciła uwagę, że oceniając zgodność oferty Wykonawcy ze specyfikacją, należy uwzględniać art. 66 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Za przykład takiego postanowienia należy uznać określenie oferowanego świadczenia, co stanowi warunek konieczny oferty. Przedmiot świadczenia nie może zaś być sprzeczny z przedmiotem zobowiązania, którego oczekuje Zamawiający i który został przez niego wskazany w postanowieniach specyfikacji.

Uznaje się, że Wykonawca składając Zamawiającemu ofertę w postępowaniu, zobowiązuje się w ten sposób do zrealizowania na rzecz tego drugiego określonego świadczenia we wskazanej w specyfikacji ilości, terminie i cenie. Oferta i zawarte tam zobowiązanie staje się oświadczeniem złożonym w pisemnej formie (KIO 2094/16)

Brak zgodności – obowiązek odrzucenia oferty!

Brak zgodności pomiędzy ofertą a specyfikacją, prowadzi do odrzucenia jej przez Zamawiającego. Odrzucenie takiej oferty Wykonawcy jest obowiązkiem Zamawiającego i nie jest zależne od jego woli. Nakaz odrzucenia oferty niezgodnej z SIWZ nakłada prawo zamówień publicznych.

Zobligowanie Zamawiającego do odrzucenia niezgodnej oferty, jest obwarowane jednym zastrzeżeniem, wyartykułowanym w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP (tj. poprawienie oferty przez Zamawiającego).

Kiedy badana jest zgodność pomiędzy dokumentami?

Kończąc, chciałbym zwrócić uwagę, że zgodność treści oferty z treścią SIWZ oceniana jest według stanu na dzień złożenia oferty (KIO 1045/16).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa