16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Kwestię unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza 12 grudnia 2019 r. (KIO 2412/19).

Odwołujący: unieważnienie postępowania bezzasadne

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7) PZP w związku z unieważnieniem postępowania. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający przyjął bezzasadnie, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W rozpatrywanym stanie faktycznym Zamawiający unieważnił postępowanie wskazując, że obarczone jest wadą, polegającą na braku wskazania w formularzu ofertowym rubryki pozwalającej na podanie nazwy producenta oferowanego urządzenia. Zamawiający zaś nie wymagał złożenia wraz z ofertą żadnych dokumentów technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia.

KIO: nieracjonalne działanie Zamawiającego, nie wada

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że w przedstawionym uzasadnieniu unieważnienia postępowania Zamawiający nie wykazał, aby doszło do naruszenia, które miałoby co najmniej potencjalny wpływ na wynik postępowania i w konsekwencji uniemożliwiałoby zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Jak podkreśliła KIO, na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający nie ma obowiązku żądać od Wykonawców przedłożenia dokumentów potwierdzających, że przedmiot oferty spełnia określone wymagania.

To, jak szczegółowo należy określić informacje na temat oferowanego przedmiotu zamówienia, zależy od decyzji Zamawiającego, który określa w SIWZ zakres wymaganych informacji i wzór formularza oferty.

Jeżeli Zamawiający nie wymagał podania producenta oferowanych urządzeń, to można mieć wątpliwości co do tego, czy było to racjonalne i czy z należytą starannością Zamawiający przygotował dokumentację postępowania. Brak jest jednak podstaw do utożsamiania tego z nieusuwalną wadą postępowania wpływającą na ważność umowy.

Nawet jeśli brak żądania podania producenta urządzeń był nierozsądny lub stanowił wynik zaniedbania, to okoliczność ta nie stanowi podstawy do unieważnienia postępowania. Zamawiający musiałby bowiem wykazać istnienie ustawowych przesłanek, czego zdaniem KIO w rozpoznawanej sprawie nie zrobił.

Podsumowanie

Przesłanki unieważnienia postępowania muszą być interpretowane ściśle, a wykazanie ich zaistnienia obciąża Zamawiającego.

Rozszerzająca wykładnia tych przesłanek jest niedopuszczalna, mogłaby bowiem prowadzić do manipulowania wynikiem postępowania. Takie działanie może mieć miejsce w szczególności, gdy unieważnienie następuje po otwarciu ofert, kiedy to Zamawiający zna krąg Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zaoferowane przez nich warunki realizacji zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa