26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawca, który planuje uzyskać zamówienie, dołącza aktualne na dzień składania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ.

Przedstawiane informacje mają wstępnie potwierdzić, że dany Wykonawca:

  • nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  • spełnia kryteria selekcji.

Wynikającym z art. 26 ust. 3 PZP obowiązkiem Zamawiającego jest konieczność wezwania Wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień, jeżeli m.in. w złożonych dokumentach są błędy, jeżeli są niekompletne lub budzą wątpliwości Zamawiającego.

Wezwanie w zakresie informacji podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert

O tym, czy Zamawiający może wezwać Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 PZP w zakresie informacji podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 lutego 2018 roku (sygn. akt KIO 235/218).

We wspomnianym wyroku KIO uznała, że nawet jeśli zakres uzupełniania wskazany w art. 26 ust. 3 PZP wydaje się dość szeroki, to jednak nie obejmuje on informacji podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

„Oświadczenia i dokumenty będące podstawą do dokonania oceny ofert w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ nie stanowią oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP” (KIO 235/2018)

Należyta staranność Wykonawców musi być wysoka

W ocenie KIO, w stosunku do profesjonalistów miernik należytej staranności jest podwyższony w odniesieniu do ogólnego miernika staranności dłużnika, albowiem określa się go z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

„Tak określona należyta staranność wymaga od Wykonawcy, by składając oświadczenia i dokumenty mające służyć ocenie ofert w ramach określonych kryteriów oceny ofert, uczynił to w sposób prawidłowy, tj. w taki, jaki wymaga tego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i jaki warunkuje przyznanie punktów w danym kryterium.” (KIO 235/2018)

Podsumowanie

Na ponowne wskazanie zasługuje informacja, że oświadczenia i dokumenty będące podstawą do dokonania oceny ofert w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ nie mogą być uzupełniane na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.

Wynika to z przepisów prawa zamówień publicznych oraz z obowiązku zachowania przez Wykonawców podwyższonej należytej staranności.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa