10.12.2019

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania

Jedną z naczelnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jego jawność. Została ona uregulowana przez ustawodawcę w art. 8 ust. 1 PZP. Reguła ta doznaje jednak ograniczeń wynikających z art. 8 ust. 2 PZP. W myśl tego przepisu Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Jawność postępowania może zostać ograniczona m.in. na podstawie art. 8 ust. 3 PZP. Zgodnie z nim, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

To Wykonawca ma obowiązek wykazania tajemnicy

Jak przyznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 19 września 2019 r., w art. 8 ust. 3 PZP na Wykonawcę nałożono obowiązek wykazania Zamawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

„W konsekwencji rolą Zamawiającego w toku badania ofert lub wniosków jest ustalenie czy Wykonawca temu obowiązkowi sprostał, udowadniając, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.” (KIO 1705/19)

KIO przypomniała, że użyte przez ustawodawcę sformułowanie, w którym akcentuje się obowiązek "wykazania", oznacza coś więcej aniżeli samo wyjaśnienie (uzasadnienie) powodów objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

W ocenie Izby, za "wykazanie" nie może być uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzające się do przytoczenia elementów definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa wynikającej z ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi