04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przepisy, które zmieniają brzmienie art. 89 PZP, weszły w życie 28 sierpnia 2018 r. Art. 89 PZP zawiera przesłanki, które obligują Zamawiającego do odrzucenia oferty.

Jaka jest podstawa zmian?

Przedmiotowy przepis został zmieniony przez Ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2018.1560). Ustawa ta wskazuje w art. 80, że „w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w art. 89 w ust. 1 pkt 7d otrzymuje brzmienie: (…)”

Nowe brzmienie przepisu…

Zgodnie z nową treścią art. 89 ust. 1 pkt 7d) PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

Dotychczas przepis ten zakładał, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

Brak jest przepisów przejściowych!

Na ważną kwestię zwrócił uwagę Urząd Zamówień Publicznych. Wskazał on bowiem, że Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku, w żaden sposób nie odnosi się do ewentualnych przepisów przejściowych dotyczących art. 89 ust. 1 pkt 7d) PZP.

„Z tego względu przepis ten znajdzie zastosowanie także do niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 28 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że w postępowaniach będących w toku Zamawiający będą zobowiązani od dnia 28 sierpnia 2018 r. do dokonywania oceny ofert zgodnie z nowym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy PZP.” (Urząd Zamówień Publicznych)

Reasumując, warto pamiętać o istnieniu nowego brzmienia art. 89 ust. 1 lit 7b) PZP, albowiem kreuje on nowe obowiązki po stronie Zamawiających oraz może stać się podstawą ewentualnego korzystania ze środków ochrony prawnej przez Wykonawców.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa