27.02.2017

W którym miejscu odwołania umieścić zarzut?

Zalecane jest umieszczanie zarzutu w petitum odwołania. Zwięzłe przedstawienie oskarżenia już w pierwszej części dokumentu pozwala Krajowej Izbie Odwoławczej na szybką ocenę istoty sprawy i dalsze zapoznawanie się z uzasadnieniem złożonego odwołania, mając świadomość czego domaga się Odwołujący.

Jak jednak podkreśla KIO w wyroku z 30 czerwca 2016 r. ( KIO 1044/16), z treści art. 180 ust. 3 PZP nie wynika nakaz formułowania zarzutu wyłącznie w petitum odwołania. Nie ma znaczenia, gdzie Odwołujący zamieści zarzut, może on także wynikać wprost z uzasadnienia odwołania – poucza Izba.

Co zawrzeć w odwołaniu?

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy. Niezbędne jest zwięzłe, rzeczowe i merytoryczne przedstawienie zarzutów, sformułowanie żądań oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania. (art. 180 ust. 3 PZP)

Natomiast postawienie zarzutu musi być jasne, konkretne oraz przywoływać stan faktyczny i prawny. Zarazem ma wyznaczać kompetencje Izby do rozstrzygnięcia stanu prawnego zagadnienia.

Jak już podkreślałem, zarzut nie musi być umieszczony bezpośrednio w petitum odwołania. Jednak przedstawienie zarzutu także w petitum sprawi, że odwołanie będzie bardziej przejrzyste i przystępne. Izba nie będzie zmuszona doszukiwać się treści zarzutu w dalszych częściach złożonego pisma.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO