07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 14 stycznia 2019 r. (sygn. akt KIO 2671/18) rozstrzygnęła kwestię odpowiedzialności Zamawiającego za działanie narzędzia informatycznego.

W ocenie KIO, brak możliwości złożenia oferty z przyczyn wynikających z działania narzędzia informatycznego, za pomocą którego prowadzone jest postępowanie może mieć wpływ na jego wynik, ponieważ może ograniczyć uczciwą konkurencję!

Jeżeli system uniemożliwił złożenie oferty, która mogłaby się okazać najkorzystniejsza zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP w związku z art. 146 ust. 6 PZP.

Nie można ignorować nieprawidłowego działania narzędzia

Zdaniem KIO, nawet jeśli wadliwe działanie narzędzia informatycznego nie jest zawinione przez Zamawiającego, powoduje uchybienie obowiązkowi, o którym mowa w art. 10b PZP i może wpływać na kolejne czynności lub zaniechania Zamawiającego w postępowaniu.

Zamawiający nie może ignorować sposobu funkcjonowania narzędzia informatycznego, skutków tego działania i ich wpływu na przygotowanie i prowadzenie postępowania. W szczególności Zamawiający nie może ignorować wpływu działania narzędzia informatycznego na zachowanie zasad uczciwej konkurencji, o których mowa w art. 7 ust. 1 PZP.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Natomiast w art. 146 ust. 6 PZP zapisano prerogatywę Prezesa UZP, zgodnie z którą „może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.”

Podsumowanie

Nieprawidłowe działanie narzędzia informatycznego stosowanego w czasie postępowania udzielenie zamówienia uprawnia i zobowiązuje Zamawiającego do unieważnienia takiego postępowania. Jest to wada niemożliwa do usunięcia!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO