23.09.2019

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości uzupełnienia wadliwej co do treści lub formy oferty, jak ma to miejsce w przypadku dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 3a PZP – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Przypomnijmy, że zgodnie z powyższymi przepisami, jeżeli Wykonawca:

  • nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
  • nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
  • nie złożył innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo
  • oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pomimo takiego działania oferta Wykonawcy i tak podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ponadto, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Tutaj znów wezwanie nie dotyczy sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Nieważność oferty Wykonawcy

W wyroku z 13 sierpnia 2019 r., Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że zasadą ogólną odnoszącą się do form oświadczeń woli – wyrażoną w art. 73 § 1 k.c. – jest nadanie rygoru nieważności czynnościom dokonanym bez wymaganej formy tylko wówczas, gdy owe przepisy przewidują taki rygor. Zasada ta dotyczy oświadczeń, dla których przepisy zastrzegają dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną.

„Z sytuacją taką mamy do czynienia właśnie na gruncie art. 10a ust. 5 PZP, który zastrzega rygor nieważności dla sporządzenia m.in. ofert w formie innej niż wskazana w tym przepisie, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” (KIO 1479/19)

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej pamiętajmy, że na gruncie prawa zamówień publicznych, nie istnieje przepis, który uprawniałby Wykonawcę do uzupełnienia oferty, która byłaby wadliwa co do treści lub formy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO