13.02.2018

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Obowiązkiem Zamawiającego jest odrzucenie złożonej przez Wykonawcę oferty, jeśli ta nie spełnia określonych w SIWZ wymagań.

Nakaz taki wynika wprost z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, w myśl którego Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Wspomniany art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP stanowi, że Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Przy tym niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (więcej o poprawieniu oferty przez Zamawiającego przeczytasz tutaj, tutaj oraz tutaj).

Jakie muszą jednak zostać spełnione przesłanki, aby na Zamawiającym spoczął obowiązek odrzucenia oferty? Wskazówkę można znaleźć w niedawno opublikowanym orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej.

Konkretność niezgodności

W wydanym 10 listopada 2017 r. wyroku (KIO 2230/17), KIO podkreśliła, że podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ może być nie tylko stricte jej treść. Podstawą do odrzucenia oferty, jest również niedostateczne skonkretyzowanie złożonej oferty, tak jak tego wymagał Zamawiający.

Izba zaznaczyła, że co do zasady poprawianie lub precyzowanie treści złożonej oferty jest niedopuszczalne. Należy mieć bowiem na uwadze główne zasady prawa zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania Wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.

„W zakresie zastosowania przesłanki odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP mieści się bowiem również sporządzenie oferty w inny sposób, niż żądał tego Zamawiający, o ile niezgodność taka dotyczy elementów treści oferty w aspekcie formalnym i materialnym” (KIO 2230/17)

W uzasadnieniu wyroku KIO sformułowała tezę, że niezależnie od charakteru niezgodności, chcąc zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, musi być możliwe uchwycenie na czym konkretnie taka niezgodność polega. Oznacza to, że musi być wiadome co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi i ustalonymi jednoznacznie postanowieniami SIWZ.

Podsumowanie

W ocenie Izby badając możliwość odrzucenia oferty należy brać po uwagę wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania ofertowego tzn. wymagania, co do treści oferty, a nie wymagania co do jej formy, które również zamieszczane są w SIWZ.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa