08.01.2020

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 38 ust. 1 PZP, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z kolei Zamawiający – pod pewnymi warunkami wiążącymi Wykonawcę – jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

Należy zwrócić uwagę na użyte w przywołanym przepisie słowo „może”, które bywa mylące dla Wykonawców.

Wyrokiem z 29 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że w związku z przepisami kodeksu cywilnego, art. 38 ust. 1 PZP daje Wykonawcy nie tylko uprawnienie, ale także nakłada na niego obowiązek zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie bowiem z art. 355 § 2 k.c. należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

„Od profesjonalisty w danej dziedzinie, uzasadnione jest wymaganie większej staranności niż od innych uczestników rynku, a to skutkuje potrzebą zwrócenia się do Zamawiającego o udzielenie potrzebnych interpretacji postanowień SIWZ, celem właściwego przygotowania oferty.” (KIO 2076/19).

Podsumowanie

Stanowisko KIO nie jest odosobnione i posiada oparcie także w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W wyroku z 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt IV CSK 626/13) Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w razie uzasadnionych wątpliwości, niezwrócenie się przez Wykonawcę do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ może uzasadniać zarzut niedochowania należytej staranności zawodowej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO