03.12.2019

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy

W art. 24 ust. 1 PZP zawiera katalog przesłanek, których wystąpienie obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Przesłanka wskazana w pkt 17. powyższego przepisu wskazuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w postępowaniu.

W orzecznictwie wskazuje się, że wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP możliwe jest w przypadku łącznego wystąpienia okoliczności, wskazanych w tym przepisie.

„Powyższa podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania znajdzie zatem zastosowanie, jeżeli Wykonawcy będzie można przypisać lekkomyślność lub niedbalstwo w zależności od stanu jego świadomości.” (KIO 1746/19)

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z 25 września 2019 r.:

przy lekkomyślności dłużnik (Wykonawca) zdaje sobie sprawę z tego, że określone zachowanie może prowadzić do naruszenia zobowiązania, ale bezpodstawnie sądzi, iż uda mu się jednak tego uniknąć, natomiast

przy niedbalstwie dłużnik (Wykonawca) nie zdaje sobie sprawy, choć powinien, że określone zachowanie prowadzić będzie do naruszenia przez niego zobowiązania.

Podsumowanie

W przypadku, gdy Wykonawca wprowadza w błąd Zamawiającego, prawo zamówień publicznych obliguje do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania. Wyjątkiem mogą być okoliczności uprawniające do „samooczyszczenia” Wykonawcy.

Zarówno stwierdzenie lekkomyślności jak i niedbalstwa może być podstawą wykluczenia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO