07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednak Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca musi jednoznacznie wskazać informacje

Dla skutecznego zastrzeżenia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie określić, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa. Warunek taki wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27 listopada 2018 r. (sygn. akt KIO 2325/18).

Obowiązkiem wynikającym z prawa zamówień publicznych – co także przypomniała Izba – jest wykazanie spełniania przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jak rozumieć pojęcie „wykazania”?

W ocenie KIO, obowiązek „wykazania” oznacza coś więcej, aniżeli jedynie wyjaśnienie przyczyn objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa poszczególnych informacji.

„Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko złożenie samego oświadczenia, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również, w konkretnych okolicznościach stanu faktycznego, udowodnienie, czy co najmniej uprawdopodobnienie, ziszczenia się poszczególnych przesłanek z art. 11 ust. 4 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.” (KIO 2325/18)

Izba przypomniała, że to od charakteru i rodzaju informacji zależy czy wystarczającym będzie jedynie przedstawienie stosownego wyjaśnienia z powołaniem się na określone uwarunkowania gospodarcze, zasady działania na danym rynku, czy też niezbędne będzie przedstawienie dowodów.

Podsumowanie

Na zakończenie należy podkreślić, że chcąc zastrzec informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien ten fakt co najmniej uprawdopodobnić. Stanowisko zajęte przez KIO wskazuje bowiem, że poprzestanie wyłącznie na oświadczeniu Wykonawcy niejednokrotnie nie będzie mogło być uznane za wystarczające.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa