18.11.2019

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Ustawodawca nie określił, ile razy Zamawiający może ponawiać wezwania do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do Wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości wymagające wyjaśnienia – zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza.

W stanowisku przedstawionym w wyroku z 21 sierpnia 2019 r. Izba oceniła, że uprawnienie Zamawiającego do wielokrotnego wzywania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień nie oznacza, że Zamawiający powinien przejmować za Wykonawcę inicjatywę w dążeniu do udowodnienia realności elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

„Zamawiający, będąc gospodarzem postępowania, winien przestrzegać podstawowych zasad, takich jak chociażby zasady bezstronności, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Ponowne wezwania do wyjaśnienia w rzeczywistości tego samego zakresu informacji, przy zaniechaniu rzetelnego i starannego działania Wykonawcy podczas złożenia wyjaśnień niepopartych dowodami, należałoby uznać za naruszenie nie tylko art. 90 ust. 1 PZP, ale również art. 7 ust. 1 PZP” (KIO 1524/19)

Odrzucenie oferty w przypadku braku udzielenia wyjaśnień

W kontekście dzisiejszego artykułu warto przypomnieć, że zgodnie z art. 90 ust. 3 PZP Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

„W świetle przepisu art. 90 ust. 3 PZP podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest nie tylko stwierdzenie przez Zamawiającego, iż zaoferowana przez Wykonawcę cena jest ceną rażąco niską, ale taką podstawą jest także niezłożenie wyjaśnień.” (KIO 1418/19)

Przez niezłożenie wyjaśnień należy również rozumieć sytuację niezłożenia wyjaśnień odpowiadających wezwaniu Zamawiającego, wyjaśnień ogólnych czy niekompletnych. Powyższe stanowisko w zakresie obowiązku Zamawiającego do odrzucenia ofert („Zamawiający odrzuca”) zostało przedstawione przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z 6 sierpnia 2019 r.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa