10.01.2022

Wyjaśnienia dotyczące rozwiązań równoważnych w SWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Treść wymagań jest podstawą oceny złożonej oferty. Z tego powodu, niezwykle ważną rolę pełnią pytania do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Co jednak, jeśli w odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający nie udzieli szczegółowych wyjaśnień, a wskaże jedynie wymagania przedstawione w SWZ? Ten problem podjęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 11 października 2021 r. (sygn. akt: KIO 2772/21).

 

Zasady opisywania przedmiotu zamówienia

 

Zgodnie art. 99 PZP przedmiot zamówienia ma być opisany „ w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”.

 

Kiedy wskazany w SWZ opis przedmiotu zamówienia nie zamyka wszystkich przewidzianych przez Zamawiającego możliwości, może on dodać zapis „lub równoważny”. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do wskazania kryteriów, które będzie stosował w celu oceny równoważności.

 

Odpowiedź na pytanie w oparciu o SWZ

 

Nie jest możliwe ustawowe określenie, kiedy oferta spełnia przesłanki równoważności. Z tego powodu, w takich postępowaniach o udzielenie zamówienia często pojawiają się pytania do Zamawiającego o zdefiniowanie tej kwestii.

 

Może się jednak zdarzyć, że w odpowiedzi Zamawiający odsyła wyłącznie do treści dokumentacji, przez co de facto nie udziela merytorycznej odpowiedzi na pytanie. Po stronie Wykonawców rodzi to prawo do założenia, że przygotowana przez nich oferta jest zgodna z SWZ.

 

Co ustaliła KIO?

 

Jak wskazała Izba w wyroku KIO 2772/21: „Skoro Zamawiający, wobec konkretnych pytań, które nasunęły się Wykonawcom po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, w odpowiedzi odsyła wyłącznie do treści tej dokumentacji, to należy przyjąć, że Wykonawcy mogli pozostawać w przeświadczeniu, że sposób sporządzenia przez nich oferty był prawidłowy – zgodny z SWZ.”

 

Powyższe orzeczenie Izby nie jest ogólną zasadą, a odnosi się wyłącznie do sytuacji, kiedy Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem konkretnym. Dla przykładu, Izba we wskazanym wyroku przywołała następujące pytanie Odwołującego: „Czy Zamawiający dopuści jednorazowe probówki z odmierzoną ilością buforu ekstrakcyjnego, jednostronnie zakręcane z dołączoną nasadką dozującą na każdą probówkę? Na to pytanie Zamawiający odpowiedział: „Zgodnie z SWZ”.

 

Przygotowanie oferty na podstawie takiej odpowiedzi Zamawiającego, ogranicza możliwość odrzucenia oferty ze względu na brak spełnienia wymagań SWZ. Odwołujący, którego oferta została z tego powodu odrzucona może liczyć, że odwołanie zostanie przez KIO uznane. Zgodnie bowiem z art. 554 ust. 1 pkt 1 PZP, Izba uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Na marginesie, Izba zwróciła uwagę, że niezasadne odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SWZ, nie oznacza, że Zamawiający naruszył jednocześnie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Podsumowanie

 

Zamawiający może zastrzec, że wymagania określone w SWZ mogą być spełnione przez rozwiązania równoważne. W przypadku wątpliwości „równoważności” zastosowanego rozwiązania Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem.

 

Odpowiedź Zamawiającego odsyłająca wyłącznie do SWZ rodzi po stronie Wykonawcy domniemanie, że przygotowana oferta jest zgodna z SWZ.

 

W przypadku wątpliwości dotyczących zamówień publicznych, skontaktuj się z nami. Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera Wykonawców i Zamawiających na każdym etapie postępowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa