14.03.2023

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie ceny: rzetelne i poparte dowodami

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie mają wpływ na cenę oferty – wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 4 lutego 2022 r. (KIO 115/22). Jak tłumaczyła Izba, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi liczyć się z tym, że zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny. Z tego powodu musi już wcześniej gromadzić dowody, które przedstawi wraz z wyjaśnieniami. Zaniechania w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

Po złożeniu wyjaśnień przez Wykonawcę u Zamawiającego mogą pojawić się wątpliwości, co do realności zaoferowanej ceny. Zamawiającymoże wtedy skierować kolejne wezwanie do złożenia wyjaśnień chcąc np. rozwinięcia lub uszczegółowienia wyjaśnień już złożonych przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie, sformułowane przez Zamawiającego w sposób ogólny, oparty na literalnym brzmieniu przepisu.

Wyjaśnienia zbyt lakoniczne i ogólnikowe

W ocenie Izby, treść wyjaśnień ceny złożona przez Odwołującego nie wykazuje, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Udzielona odpowiedź jest lakoniczna i ogólnikowa, a tym samym w żaden sposób nie potwierdza realności zaoferowanej przez ten podmiot ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Podkreślenia wymaga, iż ciężar dowodu oznacza, że składane wyjaśnienia nie mogą ograniczać się do deklaracji Wykonawcy, co do poziomu poniesionych przez niego kosztów. Powinny zmierzać do wykazania, że koszty te zostały oszacowane rzetelnie, na rynkowym poziomie oraz odpowiadają wymaganiom przedmiotu zamówienia.

Odwołujący, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, wskazał jedynie przyjętą stawkę wynagrodzenia za godzinę, niemniej jednak nie przedstawił żadnego sposobu wyliczenia tej stawki z uwzględnieniem wszystkich kosztów składających się na wynagrodzenie pracownika. Nie podał także okoliczności, które w jego ocenie wpływają na obniżenie ceny.

W ocenie Izby, Odwołujący w żaden sposób nie wykazał wysokości zarobków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, mimo że Zamawiający w wezwaniu do złożenia wyjaśnień żądał również przedstawienia dowodów na poparcie wskazanych okoliczności.

Odwołujący nie sprostał obowiązkowi „wykazania”

Zgodnie z wyrokiem KIO 2256/17 „to na Wykonawcy spoczywa obowiązek dowiedzenia, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska. Dlatego Wykonawca musi przedstawić konkretne przyczyny zaoferowania niskiej ceny i poprzeć te wyjaśnienia stosownymi dowodami”. Odwołujący powinien był przedstawić wyjaśnienia konkretne i wyczerpujące wraz z dołączeniem dowodów na potwierdzenie podnoszonych twierdzeń i wskazywanych wartości.

Złożone przez Odwołującego wyjaśnienia pozwalają na stwierdzenie, że podmiot ten nie sprostał obowiązkowi wykazania, że pozycja 2A formularza cenowego została wyszacowana prawidłowo, co potwierdzają rażąco niski charakter zaoferowanej ceny.

Wskazując na powyższe, Izba stwierdziła, że Zamawiający zasadnie odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy PZP.

Podsumowanie

Przypominamy po raz kolejny: ciężar wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Wyjaśnienia nie mogą być tylko deklaracją Wykonawcy, muszą być poparte rzetelnymi informacjami i dowodami potwierdzającymi wyrażane stanowisko. Brak właściwych wyjaśnień może doprowadzić do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Warto odwiedzić nasz portal KIO24 news, poświęcony w całości problematyce prawa zamówień publicznych. Ciekawe wyroki KIO, analiza przepisów PZP, wskazówki dla Zamawiających, Wykonawców i Odwołujących – znajdziesz na KIO24 news.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa