24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

Zgodnie z art. 90 ust. 2 PZP obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający, zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 PZP, ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się Zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Zaś w art. 90 ust. 1a PZP sformułowano prawo Zamawiającego do zwrócenia się o wyjaśnienia w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

  • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania
  • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych

Konsekwencją udzielonych niewystarczających wyjaśnień lub ich braku jest odrzucenie oferty tego Wykonawcy przez Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO