01.06.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uprawnienie to przysługuje Wykonawcom na podstawie art. 38 ust. 1 PZP. Zgodnie z przepisem, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy, jednak nie później niż:

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Warunkiem, który obliguje Zamawiającego do przestrzegania wyżej wskazanych terminów jest data wpłynięcia wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający musi otrzymać zapytanie Wykonawcy nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Uprawnienie do zadawania pytań Zamawiającemu jest bardzo istotne z punktu widzenia interesu Wykonawcy. Dzieję się tak dlatego, że odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania są wiążące w danym postępowaniu.

Czy zatem udzielone odpowiedzi powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści SIWZ? Tę kwestię jednoznacznie rozstrzygnęła Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale podjętej 12 grudnia 2019 r.

W ocenie KIO, przepisy PZP nie przewidują obowiązku wprowadzenia do SIWZ zmian dokonanych na skutek pytań skierowanych przez Wykonawców.

„Wszelkie odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wiążą Wykonawców, bez konieczności ich formalnego wprowadzenia do treści SIWZ.” (KIO/KD 74/19)

Podsumowanie

W podjętej uchwale Izba zaznaczyła, że wprowadzenie zmian do SIWZ byłoby wskazane z punktu widzenia przejrzystości postępowania. Jednocześnie zastrzegła jednak, że nie jest naruszeniem przez Zamawiającego przepisów PZP, jeżeli takich zmian nie uwzględni.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa