24.04.2017

Wykazanie poniesienia szkody jako interes Odwołującego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Samo stawianie pytań, sygnalizowanie wątpliwości, poddawanie w wątpliwość wiarygodności dokumentów, czy stawianie pewnych hipotez, nie stanowi wywiązania się z obowiązku udowodnienia swoich twierdzeń – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 czerwca 2016 r. (KIO 1047/16). Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są zobowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Szkoda istotną częścią wykazania interesu Odwołującego

W kontekście art. 179 ust. 1 PZP, konieczność istnienia interesu w uzyskaniu danego zamówienia musi być kwalifikowana poniesieniem bądź możliwością poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Sama przesłanka interesu nie jest wystarczająca.

Dodatkowo, wykazywana przez Odwołującego szkoda musi pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym z uchybieniem przez Zamawiającego przepisom PZP! Obowiązkiem Odwołującego jest więc wykazanie, że zarzucane Zamawiającemu uchybienia skutkują w normalnym biegu zdarzeń poniesieniem lub możliwością poniesienia szkody przez Odwołującego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. V CSK 18/08) następstwo ma charakter normalny wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez zaistnienia szczególnych okoliczności, szkoda jest zwykle następstwem określonego zdarzenia. W piśmiennictwie wskazuje się, że następstwa normalne to typowe, oczekiwane w zwykłej kolejności rzeczy, które zazwyczaj z danego faktu wynikają.

Pozbawienie możliwości uzyskania zamówienia jest szkodą

W sytuacji, gdy szkoda ma wynikać z pozbawienia możliwości uzyskania zamówienia publicznego, wniesienie odwołania powinno zmierzać do stworzenia dla Wykonawcy ponownej, realnej, szansy na wygranie przetargu. Właśnie tej sposobności został on pozbawiony wskutek naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

Jak wskazała KIO w wyroku z 15 marca 2012 r. (KIO 445/120) „oferta wnoszącego odwołanie – w przypadku uwzględnienia zarzutów – powinna być uznana za najkorzystniejszą i dane postępowanie powinno zakończyć się zawarciem umowy z Odwołującym”. Podobny pogląd wyrażony został w wyroku Izby z 2 października 2012 r. (KIO 1989/12), gdzie podkreślone zostało, iż „należy postulować powiązanie szkody wynikającej ze wskazywanego, w ramach składanego środka ochrony prawnej, naruszenia przepisów, z możliwością uzyskania bądź nieuzyskaniem danego zamówienia, do którego wprost referuje przesłanka interesu”.

Poniesienie szkody tylko przez podmioty mające realną szansę na zamówienie!

Przesłanką (możliwości) poniesienia szkody nie może legitymować się Wykonawca, który finalnie i tak nie zostałby wybrany do realizacji kontraktu. Wykazanie szkody powinno wyrażać się więc w tym, że gdyby Zamawiający nie dopuścił się określonych naruszeń, Odwołujący uzyskałby zamówienie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa