22.11.2022

Wykluczenie za porozumienie zawarte między Wykonawcami

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok KIO 1457/22 z 23 czerwca 2022 r. dotyczy stwierdzenia przesłanek wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP oraz obliczania okresu wykluczenia. 

Izba zakwestionowała interpretację art. 108 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 111 pkt 4 PZP w taki sposób, który dopuszczałby podejmowanie decyzji o wykluczeniu Wykonawcy na podstawie zdarzeń mających miejsce w innym postępowaniu, w którym nie stwierdzono zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy Wykonawcami. Jak stwierdziła KIO, takie działanie byłoby wykładnią contra legem, sprzeczną nie tylko z literą ww. przepisów, ale również z ich celem.

Art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP stanowi o porozumieniu zawartym pomiędzy Wykonawcami.

Kto podejmuje decyzję o wykluczeniu Wykonawcy?

Dla pewności i przewidywalności prawa przyjąć należy, że początkowym zdarzeniem do obliczenia 3 letniego okresu wykluczenia powinna być decyzja właściwego organu.

Na gruncie polskich regulacji właściwym organem będzie niewątpliwie Zamawiający prowadzący dane postępowanie. Organem uprawnionym będzie również Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznająca odwołania od decyzji Zamawiającego, w której kompetencji leży ocena prawidłowości działań Zamawiającego podjętych w danym postępowaniu.

Zawarcie porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji podlega postępowaniu przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

Należy „wykazać” porozumienie

Wspomniane w powyższym art. „wykazanie” powinno odbyć się w toku postępowania, w którym Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty choćby z tego względu, że owo wykazanie odbywa się przez złożenie podmiotowych środków dowodowych.

Wykonawcy mogą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania m.in. przez złożenie oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę. Mogą również złożyć oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Podsumowując, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP. Jak podkreślono, w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu nie miało miejsce zdarzenie, o którym mowa w art. 111 pkt 4 PZP. Zamawiający natomiast, uzasadniając swoją decyzję, nie powoływał się na zawarcie przez Odwołującego porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji w aktualnie prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu.

Ponadto, z uwagi na brak stwierdzenia zawarcia przez Odwołującego niedozwolonego porozumienia w toku postępowania, nie rozpoczął się bieg 3 letniego okresu wykluczenia Odwołującego z postępowania. 

Podsumowanie 

Porozumienie zawarte między Wykonawcami musi zostać wykazane. Dopiero na podstawie decyzji właściwego organu rozpoczyna się bieg trzyletniego okresu wykluczenia Wykonawcy.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa