13.06.2017

Wykonawca może żądać od Zamawiającego uzasadnienia przyznanych punktów

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrokiem z 5 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 517/17) Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że Zamawiający ma obowiązek umieszczenia uzasadnienia faktycznego i prawnego odnośnie przyznanych punktów w zakresie każdego kryterium oceny ofert (zgodnie z art. 92 ust. 1 PZP). W ten sposób Izba uwzględniła odwołanie Wykonawcy.

Wyrok KIO

Zdaniem KIO celem ustawodawcy, który wprowadził w wyniku nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. do Prawa zamówień publicznych obowiązek umieszczania uzasadnienia jest pełne urzeczywistnienie zasady przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana gwarantuje Wykonawcom możliwość zapoznania się z całością rozstrzygnięć Zamawiającego wraz z uzasadnieniem dla dokonania poszczególnych czynności.

Należy podkreślić, iż brak podania właściwego i wyczerpującego uzasadnienia faktycznego podejmowanych decyzji bezpośrednio utrudnia Wykonawcy efektywne korzystanie ze środków ochrony prawnej, co ogranicza jego ustawowe prawo do obrony swoich praw.

Wnioski

Podkreślamy zatem, że Odwołujący mogą skutecznie kwestionować Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty otrzymane od Zamawiającego, jeśli nie zawierają uzasadnienia faktycznego i prawnego odnośnie przyznanych punktów w zakresie każdego kryterium oceny ofert.

KIO jednoznacznie podkreśliła w wyroku z 5 kwietnia 2017 r., że Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawców o przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oraz podania łącznej punktacji z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego swojej decyzji.

Wykonawca w takiej sytuacji powinien uzyskać od Zamawiającego informację, dlaczego w danym kryterium nie otrzymał maksymalnej punktacji i czym Zamawiający kierował się, przyznając mu taką, a nie inną ilość punktów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa