01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. W takiej sytuacji stosuje się do nich przepisy dotyczące Wykonawcy.

Co ważne, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. O umowie konsorcjum i Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z  7 czerwca 2018 r. (w sprawie o sygn. akt V ACa 1439/17).

Charakter umowy konsorcjum

Sąd w pierwszej kolejności przypomniał, że umowa konsorcjum jest umową nienazwaną i dopuszczalność jej zawarcia wynika z ogólnej zasady swobody umów określonej w art. 3531 k.c. Zgodnie z tym przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

„Konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym, w którym każdy z jego członków (konsorcjantów) zobowiązuje się do określonego uczestnictwa w konsorcjum i do oznaczonego działania na jego rzecz, a tym samym na rzecz pozostałych konsorcjantów dla osiągnięcia celu, dla którego umowa została zawarta.” (V ACa 1439/17)

Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów

Zgodnie z art. 141 PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powstaje pytanie, czy w ramach stosowania art. 3531 k.c. konsorcjanci mogą zmienić zasady odpowiedzialności wynikającej z tytułu m.in. właściwego wykonania umowy.

W ocenie Sądu umowa łącząca wspólnych Wykonawców nie może wyłączyć tej solidarnej odpowiedzialności i przerzucić jej tylko na lidera grupy.

„Przy tym, podmiotami wykonującymi zamówienie publiczne są wszyscy członkowie grupy, a nie ta grupa.” (V ACa 1439/17)

Podsumowanie

Pamiętać zatem należy, że nawet w umowie konsorcjum nie można wyłączyć zasad odpowiedzialności wynikających z art. 141 PZP .

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa