04.10.2022

Wymóg konkretyzacji zarzutów odwołania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z treścią art. 555 PZP, zakres rozstrzygania Izby wyznacza treść odwołania – kwestionowana w nim czynność oraz podniesione zarzuty. Zatem KIO nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Zarzuty odwołania muszą być skonkretyzowane, a Izba nie może wyznaczać ich granic w zastępstwie Odwołującego.

Wyrok KIO z 24 lutego 2022 r. (KIO 207/22) dotyczy właśnie wymogu konkretyzacji zarzutów odwołania. Według Izby Odwołujący ograniczył się do gołosłownego i pozbawionego jakiegokolwiek wywodu stwierdzenia, że Przystępujący w istotnym zakresie nie zrealizował celów jakościowych i ilościowych.

Należy wskazać okoliczności!

Z treści odwołania nie wynika w żaden sposób, na jakich okolicznościach faktycznych Odwołujący oparł powyższe twierdzenie. Odwołanie powinno konkretyzować postawiony zarzut, zawierać wskazanie okoliczności faktycznych, które uzasadniają stawianie Zamawiającemu wyartykułowanych w odwołaniu zastrzeżeń.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach (sygn. akt X GA 110/09) granice rozpoznania sprawy zarówno przez KIO jak i Sąd, są ściśle określone przez zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie faktycznej.

Z kolei w wyroku KIO z 18 stycznia 2019 r. (KIO 2711/18) wskazano, że odwołanie nie może mieć charakteru blankietowego. Powinno konkretyzować zarzuty, nakierowane na uwzględnienie odpowiadających im żądań, wskazywać okoliczności faktyczne i prawne, które pozwalają na dokonanie oceny zasadności tych zarzutów.

Podsumowanie

Odwołanie powinno wyrażać zastrzeżenia wobec dokonanych przez Zamawiającego czynności lub zaniechań. Oznacza to, że niewystarczające jest ogólne twierdzenie o wystąpieniu określonego rodzaju nieprawidłowości, ale konieczne jest określenie ich zakresu faktycznego.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Groupod lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa