10.01.2023

Zakaz wykładni zawężającej w zakresie poprawienia omyłki

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała w wyroku z 2 czerwca 2022 r. (KIO 1292/22), że celem przepisu uprawniającego Zamawiającego do poprawienia innej omyłki Wykonawcy (artykuł 223 ust. 2 punkt 3 PZP) jest niedopuszczenie do wyeliminowania z postępowania ofert w przeważającym zakresie poprawnych. Niezgodności z treścią SWZ, których poprawienie nie ma zasadniczego znaczenia dla przyszłej realizacji przedmiotu zamówienia i oczekiwań Zamawiającego nie powodują konieczności odrzucenia oferty.

Jednak, aby powyższy cel został osiągnięty, przepis ten nie może być interpretowany zawężająco.

KIO: omyłka Wykonawcy, nie należy odrzucać oferty

W omawianej sprawie KIO odniosła się do zarzutów stawianych Wykonawcy, który pominął ceny jednostkowe dla jednej z pozycji formularza cenowego, określając jednak wartość tej pozycji. Jak podkreśliła Izba, nie sposób zakładać, że Wyonawca pominął je z premedytacją. Taka teza pozbawiona jest logicznych podstaw. Wykonawca ujął pozycję 1.4 w formularzu cenowym, uwzględnił określoną przez Zamawiającego krotność i podał wartość tej pozycji, nie wpisując jedynie cen jednostkowych.

Nie można zatem zakładać, że jego zamiarem było niezaoferowanie prac określonych w tej pozycji. Przeciwnie, taki sposób wypełnienia formularza wskazuje na omyłkę, zwłaszcza, że trudno uznać, aby Wykonawca intencjonalnie złożył ofertę, w której nie oferuje wykonania jednego z wielu rodzajów prac składających się na przedmiot zamówienia.

Poza tym zauważenia wymaga, że formularz cenowy zawierał wszelkie informacje niezbędne do poprawienia omyłki i nie istniały żadne alternatywne sposoby jej poprawienia, które miałyby matematyczne i logiczne podstawy. Skoro wartość pozycji 1.4 została określona na 0,00 zł to ceny jednostkowe nie mogły być inne niż 0,00 zł.

Podkreślić należy również, że skala niezgodności oferty Przystępującego z warunkami zamówienia w zakresie sposobu wypełnienia formularza cenowego była znikoma.

W tej sytuacji brak jest podstaw do twierdzenia, że ewentualna dopuszczalność poprawienia omyłki mogła być oceniana po uzyskaniu od Przystępującego wyjaśnień, nie było bowiem uzasadnionych wątpliwości co do treści tej oferty.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że Zamawiający nie naruszył przepisów art. 223 ust. 2 pkt 3, art. 226 ust. 1 pkt 5, a także art. 223 ust. 1 ustawy PZP.

Podsumowanie

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w omawianym wyroku (KIO 1292/22), że poprawienie omyłki w ofercie Przystępującego było zasadne. W konsekwencji oferta Przystępującego nie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Więcej artykułów nt. prawa zamówień publicznych znajdziesz na naszym portalu kio24.org.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa