07.11.2016

Zakaz zawarcia umowy po wniesieniu odwołania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zawarcie umowy po wniesieniu odwołania jest zabronione!

Wniesione przez Wykonawcę odwołanie rodzi wiele skutków związanych z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym z nich jest ustawowy zakaz zawarcia umowy (art. 183 ust. 1 PZP) do czasu ogłoszenia w postępowaniu wyroku lub postanowienia, które kończy postępowanie toczące się na skutek wniesionego odwołania.

 

Odwołaniem Wykonawca skutecznie zabezpiecza swój interes

Jak wspomniałem, skutkiem wniesienia odwołania przez Odwołującego jest zakaz zawarcia przez Zamawiającego umowy, a zatem główny interes Wykonawcy – czyli uzyskanie zamówienia – jest zabezpieczony.

Pamiętać jednak należy, że ustawa mówi tylko o umowie. Zamawiający jest zatem uprawniony do dokonywania dalszych czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.

Co ciekawe, czynności Zamawiającego nie muszą być zgodne z żądaniami Odwołującego (KIO 455/16). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby działania podejmowane przez Zamawiającego były zgodne z wnioskami odwołującego się Wykonawcy.

 

Skutki wniesienia skargi do sądu okręgowego

Treść artykułu 183 PZP stanowi bardzo wyraźnie, że zakaz zawarcia umowy obowiązuje do czasu ogłoszenia wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.

W związku z tym, po zakończeniu postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, Zamawiający może zawrzeć odpowiednią umowę. Bez znaczenia jest zatem fakt wniesienia skargi do sądu okręgowego. To ogłoszenie orzeczenia przez Izbę jest kluczowe dla możliwości zawarcia umowy.

 

Wyjątkowo dopuszczalne zawarcie umowy

Ustawa przewiduje możliwość uchylenia zakazu zawarcia umowy, jednak Odwołujący nie powinni się zbytnio martwić taką ewentualnością.

Zamawiający może bowiem złożyć stosowny wniosek o uchylenie zakazu, jeżeli brak zawarcia umowy mógłby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Wydaje się zatem, że wyjątek ten, mimo użycia szerokiego sformułowania: „interes publiczny”, powinien być stosowany w ostateczności i mieć charakter wyjątkowy.

Co ważne, na wydane w przedmiocie wniosku postanowienie, nie przysługuje odwołanie.

Warto zatem pamiętać o ważnym z punktu widzenia Odwołującego skutku wniesienia odwołania, jakim jest ustawowy zakaz zawarcia umowy przez Zamawiającego do czasu zakończenia postępowania przed Izbą!

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa