07.03.2018

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 listopada 2017 r. (sygn. akt KIO 2356/17) po raz kolejny orzekała w sprawie dopuszczalności wielokrotnych wezwań „do skutku”.

Tym razem przedmiotem rozstrzygnięcia były wezwania wystosowanie do Wykonawcy na dwóch różnych podstawach prawnych, na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż art. 26 ust. 1 PZP dotyczy wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Natomiast, jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza art. 26 ust. 3 PZP dotyczy wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów w szerszym zakresie niż tylko wynikający z art. 25 ust. 1 PZP, gdyż dotyczy także oświadczenia z art. 25a ust. 1 PZP oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Ponadto art. 26 ust. 3 PZP umożliwia wezwanie nie tylko do złożenia oświadczeń i dokumentów, ale także do ich uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia, jeżeli uprzednio nie zostały one złożone, są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości.

Jak podkreśliła w uzasadnieniu Krajowa Izba Odwoławcza, z art. 26 ust. 3 PZP jednoznacznie wynika, że w przypadku niezłożenia wcześniej wymaganych od Wykonawcy dokumentów, Zamawiający ma obowiązek powtórnie wezwać do ich złożenia.

Stwierdzić należy jednak, iż jest zakazane wzywanie „do skutku”. Przewidziane przepisami ustawy PZP jest jednokrotne wezwanie Wykonawcy do złożenia danego oświadczenia lub dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP, jeżeli uprzednio Wykonawca był o nie bezskutecznie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 PZP.

Dwie niezależne podstawy prawne wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień stanowią skuteczne podstawy do powtórnego wezwania. Nie jest ono zabronione, jest wręcz obowiązkiem Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO