11.05.2020

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Odwołanie przysługuje Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 PZP wymienionym wyżej podmiotom, odwołanie przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której Zamawiający dokonał czynności lub jej zaniechał – niezgodnie z przepisami PZP, a czynność ta jest związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

W dzisiejszym artykule chciałbym przytoczyć stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie art. 192 ust. 7 PZP, odnoszącego się do uprawnień Izby dotyczących orzekania w postępowaniu..

KIO: nie można doprecyzować zarzutów podczas postępowania

Jak stanowi art. 192 ust. 7 PZP, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Przepis ten ma ogromny wpływ na postępowanie i należy bezwzględnie o nim pamiętać w trakcie przygotowywania odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

W przypadku nieostrożności, Wykonawca sam może zamknąć sobie drogę do korzystnego zakończenia sprawy przed KIO!

W wyroku z 13 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że poza treścią samego odwołania Wykonawca nie ma możliwości doprecyzowywania zawartych w nim zarzutów przez wskazywanie na właściwe im okoliczności faktyczne.

„Jeżeli zatem podnoszone przez odwołującego w toku rozprawy przed Izbą okoliczności nie zostały wyraźnie i wprost ujęte w treści wniesionego odwołania, to ich późniejsze wskazywanie nie może być, w świetle przepisu art. 192 ust. 7 PZP, brane przez Krajową Izbę Odwoławczą pod uwagę, choćby okoliczności te mieściły się w ramach ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu.” (KIO 431/20)

Podsumowanie

Wyrok Izby potwierdził ugruntowane w orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którym KIO ocenia to, co znalazło się w odwołaniu. Zarzuty podnoszone dopiero na rozprawie, zostaną uznane za spóźnione.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa