25.05.2023

Zastrzeżenie możliwości Unieważnienia postępowania o zam. publiczne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków finansowych co do zasady należy do sytuacji wyjątkowych i wymaga uprzedniego zastrzeżenia takiej możliwości. Wyrok KIO 574/23 z 15 marca 2023 r. dotyczy wymogu zastrzeżenia możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 PZP.

Będący podstawą unieważnienia art. 310 PZP przewiduje jedynie 3 przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby czynność unieważnienia mogła być uznana za odpowiadającą prawu. Zgodnie z nimi:

  1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części lub całości zamówienia środki publiczne,
  2. Środki te nie zostały mu przyznane,
  3. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w odpowiednim dokumencie.

Co znaczy „nieprzyznanie środków”?

„Nieprzyznanie środków”, o których mowa w art. 310 PZP,będzie to zarówno sytuacja, w której Zamawiający otrzymał powiadomienie o takiej decyzji podmiotu przyznającego dofinansowanie, jak i sytuacja, w której wprawdzie początkowo zapadła decyzja o przyznaniu środków, ale na skutek innych okoliczności decyzja ta została cofnięta i ostatecznie Zamawiającemu środki na dofinansowanie zamówienia nie zostały przyznane.

W wyroku KIO 574/23 z 15 marca 2023 r. według stanu faktycznego w ogłoszeniu o zamówieniu znalazł się zapis „Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak” Zapis nie przewiduje jakiegokolwiek rozróżnienia źródła środków publicznych. To zapis standardowy, stosowany przy wykorzystaniu wzorca ogłoszenia.

Nie można rozróżniać źródła środków publicznych

Wyłączanie określonych źródeł finansowania spod jego dyspozycji nie tylko nie było intencją Zamawiającego, ale i byłoby nieskuteczne. Zapis ten jest bowiem wypełnieniem dyspozycji ustawowej. Przepisy dopuszczające możliwość unieważnienia postępowania należy interpretować ściśle. Nie jest możliwe zarówno ich nieuzasadnione interpretowanie w sposób rozszerzający, jak i zawężający.

 Art. 310 PZP przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki publiczne nie zostaną przyznane. Przepis ten nie umożliwia rozróżnienia źródeł pochodzenia środków publicznych i nie umożliwia odmiennego stosowania normy prawnej w zależności od rodzaju tych źródeł. Możliwe jest jedynie zastrzeżenie możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania środków publicznych albo brak takiego zastrzeżenia. W tej sytuacji również zapis w ogłoszeniu należy uznać za powielający dyspozycję tej normy i odnoszący się do wszelkich środków publicznych.

Podsumowanie

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków finansowych co do zasady należy do sytuacji wyjątkowych i wymaga uprzedniego zastrzeżenia takiej możliwości.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa