05.04.2023

Zgodność działania Zamawiającego z żądaniem odwołania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 lutego 2022 r. (KIO 121/22) dotyczy zgodności działania Zamawiającego z żądaniem odwołania. Uwzględnienie zarzutów odwołania jest czynnością proceduralną, skutkującą w postępowaniu odwoławczym umorzeniem postępowania. Po umorzeniu Zamawiający, stosownie do przepisu art. 522 PZP „powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu”.

Wykonanie tych czynności, skutkuje w razie ponownego ich zaskarżenia odrzuceniem odwołania na podstawie art. 528 pkt 5 PZP. Natomiast ich niewykonanie uprawnia Wykonawcę do wniesienia odwołania podlegającego merytorycznemu rozpatrzeniu przez Izbę.

Kiedy działanie jest zgodne z odwołaniem?

Należy zauważyć, że działanie Zamawiającego mające być zgodne z żądaniem odwołania często nie jest literalnie zgodne z żądaniami Odwołującego. Niejednokrotnie są one sformułowane jako żądanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Taka jednak czynność w toku ponownej oceny ofert nie jest na etapie uwzględnienia odwołania przesądzona.

To oznacza, że Zamawiający w toku ponowienia czynności uprzednio zaskarżonych, wykonuje nowe czynności, mając na uwadze przepisy ustawy i warunki postępowania ustalone i sformułowane w obowiązującej dokumentacji konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia.

KIO: dowody potwierdzają spełnianie warunku 

W wyroku Izba orzekła, że nie potwierdził się zarzut przedstawienia przez Przystępującego nieprawdziwych informacji podczas składania podmiotowych środków dowodowych. O ile rzeczywiście niesporne jest, że prace wskazane nie potwierdzają spełnienia warunku udziału, twierdzenie o nieprawdziwości referencji wystawionych przez podmiot trzeci, nie zostało dowiedzione. W szczególności nie potwierdzono, aby Wykonawca przedstawiając otrzymane dokumenty, popełnił czyn nieuczciwej konkurencji.

W konsekwencji zgodnie z art. 128 PZPZamawiający w toku ponownego badania ofert był uprawniony do wezwania o złożenie nowych podmiotowych środków dowodowych. Otrzymane dowody potwierdziły spełnienie wymaganego warunku.

Podsumowanie

Uznać należy, że Wykonawca wykazał wykonanie prac wymaganego rodzaju i wymaganej wartości do dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert, jakkolwiek umowa, której prace dotyczyły była nadal w toku realizacji.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa