07.11.2017

Zmiana lub wycofanie oferty przez Wykonawcę

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Można wyobrazić sobie sytuację, że Wykonawca – po złożeniu oferty – uzna, że chciałby zmienić część oferty
lub swoją ofertę wycofać. Czy Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany lub wycofania oferty? A jeśli tak, to w
jakich przypadkach?​

Kluczowy – moment dokonania czynności

Przypadki, które wskazałem wyżej reguluje art. 84 ust. 1 PZP. Przepis ten stanowi, że Wykonawca może
zmienić lub wycofać ofertę, lecz musi to nastąpić przed upływem terminu składania ofert.

Zatem, Wykonawcy przysługuje prawo modyfikacji złożonej oferty oraz prawo jej wycofania, jednak nie jest
to możliwe po upływie terminu składania ofert.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, Zamawiający ma pewność, że Wykonawca jest związany ofertą, którą będzie
rozpatrywał Zamawiający. Przed upływem terminu składania ofert, treść oferty nie wiąże Wykonawcy.

„Wskazanie, iż oferta musi zostać złożona przed upływem terminu składania ofert, nie oznacza jedynie, że do tej
chwili musi zostać fizycznie przekazana Zamawiającemu, ale też, że do tego momentu jej treść musi zostać
ostatecznie ustalona i pozostaje niezmienna (…).” (KIO 922/17)


Oferta jest oświadczeniem woli, które wyraża Wykonawca. Istotne jest, aby w ostatecznej formie zostało one
złożone przed upływem terminu składania ofert.

Czy wolno uzupełniać ofertę po upływie terminu?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 9 sierpnia 2016 r. (KIO 1381/16) wskazała, że z przepisu
art. 84 ust. 1 PZP płynie wniosek, że Wykonawca nie może samodzielnie uzupełniać oferty po terminie
składania ofert. Nie istnieje jednak generalny zakaz uzupełniania treści oferty, czy to w drodze uzupełnień czy
też wyjaśnień. Takiej wykładni przeczą przepisy art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust. 1 PZP.

„Istnienie przepisów art. 26 ust. 3 i 4 PZP, a także art. 87 ust. 1 PZP przesądza, że zmiana oferty po terminie
składania ofert jest możliwa, z inicjatywy Zamawiającego i w okolicznościach wskazanych w podanych
przepisach. Są to regulacje szczególne względem przepisu art. 84 ust. 1 PZP” (KIO 1381/16)


Wycofanie oferty a jej zwrot

Należy podkreślić za Krajową Izbą Odwoławczą, że fakt wycofania oferty przez Wykonawcę, nie obliguje
Zamawiającego do zwrotu egzemplarza oferty (KIO 1327/16).

W tym samym orzeczeniu podkreślono, że w przypadku skutecznego wycofania oferty przez Wykonawcę,
jakiekolwiek oświadczenia składane po upływie terminu składania ofert nie mogą wywoływać skutków
prawnych.
Ponadto, warto przytoczyć jeszcze jeden fragment z przytoczonego wyżej wyroku z 2 sierpnia 2016 r., w którym
KIO wskazała, iż o skuteczności wycofania oferty przesądzają okoliczności towarzyszące złożeniu
oświadczenia w tym przedmiocie. Zachowanie Zamawiającego nie może zmienić skutków złożenia takiego
oświadczenia.

„Skoro to Wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu oferty, to o skuteczności tego wycofania decydują
wyłącznie okoliczności leżące po stronie Wykonawcy (złożenie oświadczenia w odpowiedniej formie i terminie),
nie zaś późniejsze zachowanie Zamawiającego.” (KIO 1327/16)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa