30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

Z dniem 18 października 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące elektronizacji postępowań unijnych!

W związku z powyższym konieczne było dokonanie stosownych zmian w Rozporządzeniach  wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie związanym ze stosowaniem elektronicznych form komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 17 października 2018 r. zmieniono Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 10g PZP i określa:

  • wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
  • sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.

Rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 17 października 2018 r. zmieniono Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 198 pkt 1 PZP i  określa regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w szczególności wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, a także postępowanie z wniesionym odwołaniem.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z 16 października 2018 r. zmieniono Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 25 ust. 2 PZP i określa rodzaje dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO