14.11.2017

Zmiana SIWZ a przedłużenie terminu składania ofert

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przed upływem terminu składania ofert. O tym uprawnieniu Zamawiającego przeczytasz tutaj.

Jednak uprawnienie do zmiany treści SIWZ rodzi pewne obowiązki po stronie Zamawiającego m.in. w zakresie przedłużenia terminu składania ofert przez Wykonawców.

Konieczność przedłużenia terminu składania ofert

Jak stanowi art. 38 ust. 6 PZP, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. O zmianie terminu informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, informację o przedłużeniu terminu Zamawiający zamieszcza także tam.

Przedłużenie terminu – uprawnienie czy obowiązek?

Wyrokiem z 5 stycznia 2017 r. (KIO 2390/16) Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że przepis art. 38 ust. 6 PZP nakazuje Zamawiającemu przedłużyć termin składania ofert, jeżeli jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

„Każdorazowo, dokonując modyfikacji treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści oferty, Zamawiający ma zatem obowiązek ocenić zakres i wpływ dokonanych zmian na sporządzenie ofert i podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert.” (KIO 2390/16)

Jaki termin jest odpowiedni?

Czas o jaki zostanie przedłużony termin składania ofert przez Wykonawców ustala samodzielnie Zamawiający (KIO/KD 6/2014), biorąc pod uwagę wprowadzone w SIWZ zmiany.

„Przepisy PZP pozostawiają względną swobodę Zamawiającemu co do określenia okresu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert.” (KIO/KD 6/14)

Co ważne, terminy muszą być wyznaczane z uwzględnieniem czasu niezbędnego na sporządzenie dokumentów ofertowych w tym szczególnie tych, które wynikły ze zmiany postanowień SIWZ. Dodatkowo, przestrzeganie terminów ustawowych ma wpływ na realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców (KIO 496/15).

Jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 marca 2015 r. (sygn. akt KIO 469/15) Zamawiający jest zobowiązany do uwzględnienia przedmiotu i rodzaju zamówienia, poziomu jego skomplikowania, wszystkich czynności, które należy wykonać, aby złożyć prawidłową ofertę.

„W przypadku, gdy Zamawiający wprowadza do treści SIWZ nowe informacje, termin składania ofert powinien ulec odpowiedniemu przedłużeniu, umożliwiającemu uwzględnienie w ofercie nowych okoliczności.” (KIO 469/15)

Podsumowanie

Na zakończenie warto przytoczyć tezę z wyroku wydanego w sprawie KIO/KD 36/14. W tej sprawie KIO zwróciła Zamawiającym uwagę, że po opublikowaniu zmiany w treści SIWZ, termin na składanie ofert wynoszący jeden dzień nie jest wystarczający, jeśli zmiany dotyczą opisu przedmiotu zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa