24.10.2017

Zmiana SIWZ po terminie składania ofert?

Zamawiający może zmienić treść SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Jednak, aby dokonana zmiana była skuteczna, muszą zaistnieć ku temu uzasadnione przypadki (art. 38 ust. 4 PZP).

Czy Zamawiający jest uprawniony do zmiany SIWZ po terminie składania ofert przez Wykonawców? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym artykule.

Charakter Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem sądów, SIWZ jest najważniejszym elementem – dokumentem – toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 października 2016 r. (II GSK 2382/15) uznał, że SIWZ jest dokumentem najważniejszym, gdyż zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na podstawie którego Wykonawcy podejmują decyzję o uczestnictwie w danym postępowaniu.

„Postanowienia specyfikacji są dla niego [Zamawiającego – przyp. M. Szołajski] wiążące i wyłącznie na ich podstawie może on oceniać treść złożonych ofert.” (KIO 2125/15)

Z tego też względu, Zamawiający na etapie badania ofert nie może wymagać od Wykonawców niczego ponad to, co zostało określone w SIWZ. Czynność taka – jak orzekła Izba w sprawie o sygn. akt KIO 124/14 – byłaby sprzeczna z art. 38 ust. 3 PZP.

Zmiana SIWZ naruszeniem uczciwej konkurencji?

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 2384/13), dookreślenie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków na etapie oceny ofert narusza zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Jest to zdaniem KIO stanowisko uzasadnione, gdyż swobodna interpretacja przez Zamawiającego regulacji wskazanych w SIWZ, która nie jest znana Wykonawcom na etapie przygotowywania ofert, uniemożliwia Wykonawcom złożenie ofert zawierających np. odpowiednie dokumenty.

Podsumowanie

Należy jasno podkreślić, że Zamawiający nie powinien dokonywać ingerencji w treść specyfikacji po upływie terminu składania ofert (zob. KIO 43/16).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO