06.02.2017

Zmiany w regulaminie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej weszło w życie 19 stycznia 2017 r. Zmiany dotyczą m.in. kwestii załączników do pisma odwoławczego oraz sposobu przesyłania korespondencji w sprawie odwoławczej.

Analiza zmian

Zgodnie z nowym regulaminem, Odwołujący nie musi dołączać do pisma odwoławczego odpisu z KRS-u ani pełnomocnictwa do jego wniesienia. Obecnie wystarczy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego.

Rozporządzenie wyklucza także transmisję za pomocą faksu ze środków korespondencji. Możliwe jest tylko pośrednictwo środków komunikacji elektronicznej oraz forma pisemna.

Następstwem powyższych przepisów jest zmiana obowiązku dotyczącego zawiadamiania uczestników postępowania o rozprawie. Jak czytamy w § 15 ust. 2, „w przypadku wysłania korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji jest dniem doręczenia, jeżeli odbiorca korespondencji potwierdził fakt jej otrzymania i korespondencja została przesłana bezzwłocznie także w formie pisemnej”.

Poza tym, zmiany w regulaminie przewidują możliwość wglądu uczestników postępowania w akta sprawy odwoławczej po złożeniu wniosku do Prezesa KIO podczas trwania postępowania. Uchylony zostaje tym samym § 23, który dopuszczał odmowę udostępnienia stronom dokumentacji sprawy, gdy były w niej zawarte treści chronione przez odrębne przepisy prawa.

Modyfikacji uległ także § 13 ust. 4. Obecnie skład orzekający „w sprawach zawiłych i precedensowych” podczas wykonywania czynności formalnoprawnych i sprawdzających może wystąpić do Prezesa KIO z umotywowanym wnioskiem o wyznaczenie składu trzyosobowego do rozpoznania sprawy.

Wnioski

Dzięki zmianom regulaminu, Odwołujący będzie mógł sprawniej działać przed KIO, chociażby w zakresie składania dokumentów. Usunięte także zostały anachroniczne przepisy o stosowaniu transmisji faksem.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa