30.09.2019

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku z 8 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza jednoznacznie odniosła się do kwestii przygotowania opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. W uzasadnieniu wyroku (sygn. akt KIO 144/19) czytamy, że Wykonawcy nie mają obowiązku domyślać się, jak należy przygotować ofertę.

Jak podkreśliła KIO, to na Zamawiającym ciąży obowiązek przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń. Uwzględniając przy tym wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zapytania Wykonawcy o treść SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP, Wykonawcy wyposażeni zostali przez ustawodawcę, w narzędzie pozwalające na zwrócenie się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Postępowanie takie dotyczy sytuacji, kiedy zapisy SIWZ są niejasne lub budzą wątpliwości.

W przypadku złożenia zapytania, Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnienia w zakresie treści SIWZ, a udzielone wyjaśnienia stają się wiążące dla Wykonawców.

Poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający dokonuje doprecyzowania treści SIWZ. Odpowiedź ta staje się elementem SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z którym należy dokonać weryfikacji złożonych ofert.

Podsumowanie

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostosowanie się do wymagań Zamawiającego opisanych w SIWZ oraz do odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców.

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa