05.06.2018

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawem każdej osoby jest bycie zatrudnionym w kilku miejscach pracy. Czy zatrudnienie u Zamawiającego równolegle z obejmowaniem stanowiska prezesa zarządu u Wykonawcy uzasadnia wykluczenie tego Wykonawcy z postępowania?

Zgodnie z art. 24. ust. 1 pkt 19) PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego postępowania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Ciekawe orzeczenie w tej kwestii wydała 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 216/2018).

W pierwszej kolejności Izba wskazała, że aby wykluczyć Wykonawcę z prowadzonego postępowania Zamawiający musi przeanalizować czy zostały jednocześnie spełnione następujące przesłanki:

  • należy stwierdzić udział Wykonawcy lub jego pracownika w przygotowaniu prowadzonego postępowania, oraz
  • należy ustalić, czy spowodowane takim udziałem ewentualne zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

„Z uwagi na szczególnie sankcyjny charakter przepisu art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP i dotkliwe dla Wykonawcy konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania, jego zastosowanie wymaga szczególnej ostrożności i nie może budzić wątpliwości.” (KIO 2016/2018)

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że z samego faktu pracy danej osoby u Zamawiającego i Wykonawcy nie można wywodzić, iż Zamawiający naruszył art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP. Nie można także stwierdzić, że jest to wbrew art. 7 ust. 1 i 3 PZP, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Podsumowanie

Oprócz ważnej tezy sformułowanej przez KIO i przytoczonej przeze mnie wyżej, warto pamiętać, iż ciężar wykazania, że danego Wykonawcę należy wykluczyć z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 19) PZP spoczywa na odwołującym.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa