12.10.2016

Zwróć się o wyjaśnienie treści SIWZ!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim wypadku, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień (art. 38 ust. 1 PZP).

 

Uprawnienie czy obowiązek?

Możliwość złożenia pytań dotyczących SIWZ stanowi podstawowe prawo każdego Wykonawcy. Okazuje się jednak, że nieskorzystanie z niego może być podstawą negatywnych konsekwencji.

Sąd Apelacyjny, a za nim Sąd Najwyższy (IV CSK 626/13), zgodnie stwierdziły, że ze względu na stosunek zobowiązaniowy powstający między Zamawiającym a Wykonawcą, do przepisów o możliwość złożenia pytań do SIWZ mają zastosowanie także przepisy Kodeksu cywilnego o zachowaniu należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązań (art. 355 k.c.) oraz o regułach wykonywania zobowiązań (art. 354 k.c.). Zgodnie ze wskazanymi przepisami „dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego; w taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel”.

Pomimo braku w Kodeksie cywilnym przepisów tak szczegółowych jak w Prawie zamówień publicznych, ogólny charakter art. 354 k.c. „wyraża intencję takiego dookreślenia przez strony treści umowy, jeśli nie jest dla nich dostatecznie jasna, żeby umowę tę można było wykonać”.

Z tego też względu, w przypadku, gdy Wykonawca będący profesjonalistą, posiadając uzasadnioną wątpliwość, co do treści SIWZ, nie złoży pytania o jej wyjaśnienie, narażając wykonanie zamówienia, uchybia zasadzie zachowania należytej staranności wyrażonej w art. 355 k.c.

 

Konsekwencje podczas odwołań przed KIO

Utrwalone w ten sposób w orzecznictwie sądów stanowisko może mieć także kluczowe, lecz niekorzystne znaczenie dla Wykonawców składających odwołania przed Izbą. Potencjalnym scenariuszem wydaje się być zakwestionowanie odrzucenia oferty ze względu na niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W sytuacji, gdy nie złożono pytań względem treści SIWZ, a wątpliwość co do niej mogła być uzasadniona, KIO lub następnie sąd z dużą dozą prawdopodobieństwa przyzna rację Zamawiającemu.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa