05.10.2016

Zwrot kosztów postępowania odwoławczego – będą zmiany?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Może ulec zmianom sposób rozliczania kosztów postępowania odwoławczego. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych złożył 28 września 2016 r. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

O ile w kwestii wysokości wpisu od odwołania nie zaplanowano dużych zmian – projekt zakłada uregulowanie wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia z obszaru usług społecznych i innych szczególnych usług, którego wartość przekracza progi europejskie – o tyle rozliczanie kosztów postępowania odwoławczego może ulec większym modyfikacjom.

 

Cztery zmiany

 

Gdy postępowanie zostanie umorzone

W przypadku umorzenia postępowania przez KIO: Odwołujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej tytułem wpisu. Nastąpi to także w przypadku, gdy Zamawiający uwzględnił zarzuty tylko w części (od czego nie został wniesiony ewentualny sprzeciw przystępującego), a reszta zarzutów została wycofana. Jeśli stało się to przed otwarciem rozprawy, zwrot nastąpi z rachunku Urzędu; jeśli po jej otwarciu, Zamawiający zwróci Odwołującemu kwotę w wysokości wniesionego wpisu.

Jeśli to Odwołujący cofnął odwołanie: jak dawniej otrzyma zwrot w wysokości 90% uiszczonego wpisu jeśli stało się to przed otwarciem rozprawy. Jednakże jeśli odwołanie zostało wycofane nie tylko po otwarciu rozprawy, ale także na mniej niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia z udziałem stron i uczestników postępowania lub rozprawy, Odwołujący nie otrzyma zwrotu i będzie musiał ponieść uzasadnione koszty Zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw.

 

Gdy odwołanie zostanie uznane

Przystępujący do odwołania zgłosi sprzeciw nie tylko w stosunku do uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania w całości, ale także w części, gdy Odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów, a Izba uzna odwołanie: przystępujący będzie musiał zwrócić Odwołującemu zarówno równowartość wpisu, jak i jego uzasadnione koszty.

 

Gdy odwołanie zostanie odrzucone

W końcu, w sytuacji odwrotnej, jeśli przystępujący zgłosił sprzeciw nawet w stosunku do uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego jedynie w części, a Odwołujący nie wycofał reszty zarzutów, to KIO odrzucając odwołania: zasądzi od Odwołującego na rzecz wnoszącego sprzeciw jego uzasadnione koszty.


Póki co, projekt jest na etapie uzgadniania. Koszty odwołań wniesionych do czasu obowiązywania aktualnego rozporządzenia mają być rozliczane na dotychczasowych zasadach. Niemniej, warto przygotować się na możliwe zmiany oraz regularnie sprawdzać aktualność obowiązujących przepisów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa