09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Ponadto, zgodnie z art. 85 ust. 4 PZP, jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Jak rozumieć ustawowy obowiązek „jednoczesności” przedłużenia?

Wiele wątpliwości praktycznych może rodzić sformułowana przez ustawodawcę w art. 85 ust. 4 PZP zasada jednoczesności przedłużenia okresu ważności wadium. Jak bowiem rozumieć wyrażenie „jednocześnie”? Kiedy dokonana czynność traci przymiot jednoczesności?

Wartościowe orzeczenie w tym zakresie wydała 11 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza. Jak stwierdziła Izba, dokonując wykładni sformułowania z art. 85 ust. 4 PZP nie należy uznawać, że Wykonawca składając oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą w tym samym czasie (dniu, godzinie) ma obowiązek złożyć wadium przedłużone na nowy okres związania ofertą lub nowe wadium.

„Istotą omawianego przepisu, jest bowiem okoliczność, aby oferta Wykonawcy, której związanie zostało wydłużone o dodatkowy okres, pozostawała w tym okresie związania, zabezpieczona wadium.” (KIO 1206/19)

Podsumowanie

Pamiętajmy, że „jednoczesność” o której mówi art. 84 ust. 4 PZP nie oznacza konieczności złożenia wadium dokładnie w tym samym czasie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO